Niniejszy Regulamin zajęć językowych zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych metodą Teddy Eddie w ramach działalności prowadzonej przez Lerta Paulina Starzyńska-Wilbik z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Andrzeja Boboli 6/8, NIP 9511787359 (zwana dalej Szkołą). 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Szkoła jest licencjonowanym centrum metody Teddy Eddie.  
 2. Szkoła prowadzi nauczanie języka angielskiego w ramach kursu (dalej: „Kurs”) Teddy Eddie, na który składa się 60 spotkań (dalej: „Spotkania”) w grupie Kursantów (dalej: „Grupa”) trwających:
  1. 35 minut (grupy Standard) lub 
  2. 45 minut (grupy ABC i Superhero)
 3. Szczegółowy harmonogram Spotkań, ze wskazaniem dat i godzin Spotkań zostanie określony w Szczegółowych Warunkach Udziału w Zajęciach.
 4. Warunkiem rozpoczęcia się Kursu, jest zapisanie się na Kurs do dnia rozpoczęcia Kursu co najmniej 4 kursantów. W przypadku niezapisania się na Kurs minimalnej liczby kursantów, o której mowa wyżej, do dnia rozpoczęcia Kursu umowa ulega rozwiązaniu, o czym Szkoła niezwłocznie poinformuje Klienta. 
 5. Standardowa wielkość Grup, w ramach których Szkoła prowadzi kursy to 8 osób. W szczególnych przypadkach liczba kursantów w danej Grupie może wzrosnąć o jednego kursanta.  
 6. W związku z zawarciem umowy Szkoła zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość nauczania między innymi poprzez:
  1. wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody nauczania;
  2. systematyczne badanie postępów nauczania i przekazanie informacji zwrotnej;
  3. możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z lektorami szkoły lub metodykiem w przypadku nieobecności na zajęciach.

§ 2 Płatności

 1. Całkowita opłata za Kurs wynosi:
  1. 2700 zł za kurs Standard (roczniki 2019-2020)
  2. 3000 zł za kurs ABC (roczniki 2017-2018)
 2. Opłata za Kurs zawiera w sobie opłatę za Pakiet Edukacyjny, o której mowa w § 3 ust. 3.
 3. Klient może uiścić opłatę za Kurs jednorazowo lub wybrać płatność miesięczną.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności jednorazowej, płatność ta powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty zapisu Kursanta na zajęcia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności miesięcznej, płatność następuje za pośrednictwem serwisu Tuba Pay. Płatność pierwszej raty następuje jednocześnie z akceptacją warunków w serwisie, kolejne raty płatne są w kolejnych miesiącach zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności jednorazowej płatności z tytułu niniejszej umowy należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły nr: 45 2910 0006 0000 0000 0350 0396.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kursanta. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
 7. Szkoła może udzielić rabatu dla Klientów, którzy będą kontynuowali uczestnictwo w Kursie w kolejnym roku szkolnym z rzędu. Warunkiem otrzymania rabatu w przyszłości jest terminowe regulowanie płatności określonych w niniejszej umowie. 

§ 3 Pakiet Edukacyjny

 1. Kurs odbywa się z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego (dalej: „Pakiet Edukacyjny”), w skład którego wchodzą, między innymi: materiały edukacyjne dla Kursanta, materiały edukacyjne dla rodziców lub opiekunów Kursanta, czasowy dostęp do aplikacji edukacyjnej online, w tym dostęp do nagrań. Szczegółowa zawartość Pakietu Edukacyjnego w odniesieniu do poszczególnych kursów dostępna jest na stronie internetowej edubears.pl. 
 2. Klient ma świadomość, że dostęp do aplikacji edukacyjnej online jest elementem Kursu. Dostęp do aplikacji przyznawany jest do końca sierpnia tego roku, w którym planowo miał zakończyć się Kurs. W przypadku rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia lub jakiegokolwiek innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego umowa przestanie wiązać Strony, dostęp do powyższych aplikacji zostanie cofnięty po upływie ostatniego dnia obowiązywania umowy.
 3. Pakiet Edukacyjny, w tym dostęp do aplikacji edukacyjnej online, zostanie przekazany Klientowi najpóźniej w drugim tygodniu Kursu.

§ 4 Postanowienia organizacyjne

 1. Spotkania będą odbywać się od dnia 23 września 2024 do 8 czerwca 2025 zgodnie z Harmonogramem przedstawionym Klientowi do końca pierwszego tygodnia Kursu. 
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności takich jak nagła choroba lektora, Szkoła zastrzega sobie możliwość przełożenia Spotkania w ramach Terminów Dodatkowych, które zostaną zaplanowane na okres po zakończeniu Spotkań w ramach kursu jednak nie później niż do 20 czerwca 2025 roku.
 3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły i w godzinach zajęć. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia i po ich zakończeniu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. 
 4. Klient zobowiązuje się do poinformowania Szkoły przed rozpoczęciem Kursu o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w Kursie, w szczególności zaś o rodzajach produktów, na które uczulony jest Kursant. 
 5. W czasie przebywania przez Kursanta na terenie budynku, w którym odbywają się Spotkania prowadzone w ramach Kursu Kursant powinien zachowywać się w sposób bezpieczny i niezagrażający życiu lub zdrowiu swoim oraz innych osób, w tym stosować się do poleceń pracowników Szkoły, czego Klient ma świadomość.
 6. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników Kursu.
 7. W kwestiach dotyczących Kursu, w tym w kwestiach organizacyjnych, Strony będą porozumiewały się telefonicznie lub mailowo, używając danych podanych na wstępie umowy. 

§ 5 Rezygnacja z zajęć

 1. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z kursu w okresie próbnym, który rozumiany jest jako okres pierwszego tygodnia trwania Kursu (zwany dalej: „Okres próbny”) bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Szkoła dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot tytułem opłaty za Kurs. Pakiet Edukacyjny zostanie wydany Klientowi po upływie Okresu próbnego.
 2. Po upływie Okresu próbnego, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2025 roku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Kursu z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Szkoły. 
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. W takim przypadku Szkoła zwróci Uczestnikowi pobrane opłaty za nieodbyte zajęcia  lub zaproponuje uczestnictwo w kursie w innym terminie.
 5. Szkoła ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w zajęciach pod warunkiem wystąpienia opóźnienia Klienta w uiszczeniu opłaty za Kurs w wysokości co najmniej jednej raty. 
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu Szkoła przedstawi Klientowi stosowne rozliczenie różnicy pomiędzy opłatą uiszczoną przez Uczestnika a opłatą należną za odbyte Spotkania. Niniejsze postanowienie dotyczy opłaty za Kurs po rabacie, o którym mowa w § 2 ust. 3, co do którego obowiązują odrębne zasady rozliczeń opisane w § 2 ust. 9 i 10. W przypadku wystąpienia nadpłaty Szkoła zwróci Uczestnikowi nadpłaconą kwotę w ciągu 14 dni od ostatniego Spotkania. 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy dokumentowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie.